Tworzenie polityki backupu dla programu Veeam Agent for Microsoft Windows

1. Zaloguj się kontem administratora do portalu: https://vac.ergonet.pl

2. Kliknij Configuration (w prawym górnym rogu)

3. Backup policies

4.  + New

5.  Wpisz nazwę polityki

 

6. Wybierz typ backupu.

Server:  wybierz ten tryb dla komputerów z wersją systemu operacyjnego serwera.

Ten tryb obsługuje przetwarzanie uwzględniające aplikacje, indeksowanie plików i elastyczny harmonogram zadań tworzenia kopii zapasowych i ma na celu ochronę serwerów aplikacji.

Workstation - wybierz ten tryb dla komputerów użytkowników końcowych z wersją systemu operacyjnego stacji roboczej.

Ten tryb zapewnia przyjazny dla użytkownika harmonogram zadań i ma na celu ochronę komputerów użytkowników końcowych.

7.  Opcje odzyskiwania

ENTIRE COMPUTER:  Cały komputer - wybierz tę opcję, jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową całego obrazu komputera. Po przywróceniu danych z takiej kopii zapasowej będzie można odzyskać cały obraz komputera, a także dane na określonych woluminach komputerowych: pliki, foldery, dane aplikacji i tak dalej. Po wybraniu tej opcji przejdziesz do kroku Destination.  Jeśli chcesz uwzględnić w kopii zapasowej jeden lub więcej zewnętrznych dysków USB, zaznacz pole wyboru Include periodically connected USB drives. Po wybraniu tej opcji Veeam Backup Agent uwzględni w kopii zapasowej wszystkie obsługiwane dyski zewnętrzne podłączone do zarządzanego komputera w momencie rozpoczęcia zadania tworzenia kopii zapasowej.

Veeam Backup Agent obsługuje tworzenie kopii zapasowych dysków zewnętrznych obsługujących Microsoft VSS: HDD, SSD itd. Pamięci flash USB (pamięci USB) nie są obsługiwane.

VOLUME LEVEL BACKUPKopia zapasowa na poziomie woluminu - wybierz tę opcję, jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową określonych woluminów komputerowych, na przykład wszystkich woluminów oprócz systemowego. Gdy przywrócisz dane z takiej kopii zapasowej, będziesz mógł odzyskać dane tylko na tych woluminach: pliki, foldery, dane aplikacji i tak dalej.

FILE LEVEL BACKUP:  wybierz tę opcję, jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową pojedynczych folderów na komputerze.

Kopia zapasowa na poziomie pliku jest zwykle wolniejsza niż kopia zapasowa na poziomie woluminu. W zależności od wydajności komputera i środowiska tworzenia kopii zapasowych różnica między wydajnością zadania tworzenia kopii zapasowej na poziomie pliku i woluminu może znacznie wzrosnąć. Jeśli planujesz wykonać kopię zapasową wszystkich folderów z plikami na określonym woluminie lub wykonać kopię zapasową dużej ilości danych, zaleca się skonfigurowanie kopii zapasowej na poziomie woluminu zamiast kopii zapasowej na poziomie pliku.

8.  Destination

Local storage - wybierz tę opcję, jeśli chcesz zapisać kopię zapasową na wymiennym urządzeniu magazynującym podłączonym do punktu końcowego lub na dysku lokalnym punktu końcowego.

Shared folder - wybierz tę opcję, jeśli chcesz zapisać kopię zapasową w sieciowym folderze współdzielonym.

Veeam Backup repository - wybierz tę opcję, jeśli chcesz zapisać kopię zapasową w repozytorium kopii zapasowych zarządzanym przez serwer Veeam Backup & Replication.

Veeam Cloud Connect Repository - wybierz tę opcję, jeśli chcesz zapisać kopię zapasową w repozytorium w chmurze udostępnionym przez dostawcę usługi Veeam Cloud Connect (np.  w chmurze Ergonet.pl )

9.  Cloud Repository

W polu Keep backups for  <N> days…,  określ liczbę dni, przez które chcesz przechowywać pliki kopii zapasowej w lokalizacji docelowej. Domyślnie Veeam Backup Agent przechowuje pliki kopii zapasowych przez 7 dni. Po upływie tego okresu agent kopii zapasowych Veeam usunie najwcześniejsze punkty przywracania z łańcucha kopii zapasowych.

Aby włączyć zasady długoterminowego przechowywania, zaznacz pole wyboru Keep some periodic full backups for archival purposes (Przechowuj okresowe pełne kopie zapasowe do celów archiwalnych) i kliknij Configure.

W oknie Configure GFS określ, jak długo chcesz przechowywać pełne kopie zapasowe.

ADVANCED SETTINGS:  BACKUP

 • Jeśli chcesz okresowo tworzyć syntetyczne pełne kopie zapasowe, zaznacz pole wyboru:

Create synthetic full backups periodically (Utwórz syntetyczne pełne kopie zapasowe okresowo) i kliknij Days, aby zaplanować syntetyczne pełne kopie zapasowe w niezbędne dni tygodnia.

 • Jeśli chcesz okresowo tworzyć aktywne pełne kopie zapasowe, zaznacz pole wyboru:

Create active full backups periodically (Utwórz aktywne pełne kopie zapasowe okresowo). Użyj opcji Co miesiąc lub Tydzień w wybrane dni, aby zdefiniować ustawienia harmonogramu.

Pod względem danych syntetyczna pełna kopia zapasowa jest identyczna jak zwykła pełna kopia zapasowa. Pełna syntetyczna kopia zapasowa tworzy plik VBK, który zawiera wszystkie dane, które wybrałeś do kopii zapasowej. Różnica między aktywną i syntetyczną pełną kopią zapasową polega na sposobie pobierania danych z kopii zapasowej:

 • Podczas wykonywania pełnej aktywnej kopii zapasowej Veeam Agent dla Microsoft Windows odczytuje dane z kopii zapasowej, kompresuje je i kopiuje do lokalizacji docelowej.
 • Podczas wykonywania syntetycznej pełnej kopii zapasowej Veeam Agent dla Microsoft Windows nie pobiera wszystkich danych z kopii zapasowej z komputera, na którym zainstalowany jest Veeam Agent. Zamiast tego tworzy nową przyrostową kopię zapasową, a następnie syntetyzuje pełną kopię zapasową z danych, które już masz w lokalizacji docelowej. Veeam Agent dla Microsoft Windows uzyskuje dostęp do poprzedniego pliku pełnej kopii zapasowej i łańcucha kolejnych plików przyrostowych kopii zapasowych w łańcuchu kopii zapasowych, w tym nowej przyrostowej kopii zapasowej, konsoliduje dane z tych plików i zapisuje skonsolidowane dane w nowym pliku pełnej kopii zapasowej. W rezultacie utworzony syntetyczny plik pełnej kopii zapasowej zawiera te same dane, które byłyby w przypadku utworzenia aktywnej pełnej kopii zapasowej.

Syntetyczna pełna kopia zapasowa ma wiele zalet:

 • Syntetyczna pełna kopia zapasowa nie wykorzystuje zasobów sieciowych: jest tworzona z plików kopii zapasowych, które już masz w lokalizacji docelowej.
 • Syntetyczna pełna kopia zapasowa powoduje mniejsze obciążenie środowiska produkcyjnego: jest syntetyzowana bezpośrednio w lokalizacji docelowej.

Przed zaplanowaniem okresowych pełnych kopii zapasowych należy upewnić się, że w miejscu docelowym jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Alternatywnie możesz w razie potrzeby ręcznie tworzyć pełne kopie zapasowe.

Jeśli zaplanujesz aktywną pełną kopię zapasową i syntetyczną pełną kopię zapasową na ten sam dzień, Veeam backup Agent wykona tylko aktywną pełną kopię zapasową. Syntetyczna pełna kopia zapasowa zostanie pominięta.

ADVANCED SETTINGS: MAINTENANCE

Perform backup files health checkwybierz tę opcję jeśli chcesz okresowo przeprowadzać sprawdzanie kondycji najnowszego punktu przywracania w łańcuchu kopii zapasowych, następnie określ harmonogram sprawdzania kondycji.

Użyj opcji Co miesiąc lub Tydzień w wybrane dni, aby zdefiniować ustawienia harmonogramu.

Remove deleted items data after  [Dla celów repozytorium kopii zapasowych i repozytorium w chmurze Veeam] Zaznacz to pole wyboru i określ liczbę dni, przez które chcesz przechowywać kopię zapasową z zadaniem kopii zapasowej w docelowej lokalizacji.

Defragment and compact full backup file – wybierz tę opcję, aby okresowo kompaktować pełną kopię zapasową. Użyj opcji Co miesiąc lub Tydzień w wybrane dni, aby zdefiniować ustawienia harmonogramu.

ADVANCED SETTINGS:  STORAGE

Compression levelwybierz poziom kompresji kopii zapasowej: brak, przyjazny dla deduplikacji, optymalny, wysoki lub ekstremalny.

Storage optimization: wybierz typ docelowej kopii zapasowej:

Local target (16 TB + backup files), Local target, LAN target lub WAN target.

W zależności od wybranego typu magazynu agent Veeam użyje bloków danych o różnych rozmiarach, aby zoptymalizować rozmiar plików kopii zapasowych i wydajność zadania.

Encryption: Jeśli chcesz zaszyfrować zawartość plików kopii zapasowej, w sekcji Encryption określ ustawienia szyfrowania dla zadania kopii zapasowej:

Zaznacz pole wyboru Enable backup file encryption.

W polu Password wpisz hasło, którego chcesz użyć do szyfrowania.

W polu Hint wpisz podpowiedź do hasła.

W przypadku utraty hasła podana wskazówka pomoże Ci zapamiętać utracone hasło.

 • Jeśli zgubisz hasło określone dla szyfrowania, możesz je zmienić w ustawieniach szyfrowania. Gdy zadanie tworzenia kopii zapasowej utworzy nowy punkt przywracania zaszyfrowany nowym hasłem, będzie można użyć tego hasła do przywrócenia danych ze wszystkich punktów przywracania w łańcuchu tworzenia kopii zapasowych, w tym punktów przywracania, które zostały zaszyfrowane starym hasłem.
 • Jeśli włączysz szyfrowanie dla istniejącego zadania kopii zapasowej, które już utworzyło jeden lub więcej punktów przywracania, podczas następnej sesji zadania Veeam Backup Agent utworzy aktywną pełną kopię zapasową. Utworzony pełny plik kopii zapasowej i kolejne przyrostowe pliki kopii zapasowej w łańcuchu kopii zapasowych zostaną zaszyfrowane określonym hasłem.
 • Szyfrowanie nie działa wstecz. Jeśli włączysz szyfrowanie dla istniejącego zadania kopii zapasowej, Veeam Backup Agent nie zaszyfruje poprzedniego łańcucha tworzenia kopii zapasowych utworzonego za pomocą tego zadania.

10.  Backup Quota

Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

 • Use sub-tenant accounts for each managed backup agent with the following quota. (Użyj kont subtenantów dla każdego zarządzanego agenta kopii zapasowych z następującym limitem.)

Jeśli wybierzesz tę opcję, Veeam Service Provider Console utworzy konto subtenanta dla każdego chronionego komputera organizacji. Veeam Backup Agent będzie używać tego konta do zapisywania danych w repozytorium w chmurze. Nazwa konta subtenanta jest tworzona zgodnie z następującym wzorcem: <company_name>_<computer_name>.

Przydział powierzchni dla subtenanta należy ustawić w polu User quota. Jeśli nie chcesz ograniczać ilości miejsca przydzielonego subtenantowi, zaznacz pole wyboru Unlimited quota.

 • Use single tenant account for all computers managed by the company (not recommended)

(Użyj jednego konta typu tenant dla wszystkich komputerów zarządzanych przez firmę (niezalecane).

Jeśli wybierzesz tę opcję, Veeam Service Provider Console będzie przechowywać kopie zapasowe w repozytorium w chmurze przy użyciu konta firmy, do której należą chronione komputery.

11.  Backup Cache

Opcja: Backup Cache (Kopia zapasowa pamięci podręcznej) jest dostępna, jeśli wybrano zapisywanie plików kopii zapasowej w zdalnym magazynie: w sieciowym folderze współdzielonym (network shared folder), w repozytorium Veeam Backup & Replication (Veeam Backup & Replication repository) lub repozytorium w chmurze (cloud repository).

Określ ustawienia pamięci podręcznej kopii zapasowej:

 • Zaznacz pole wyboru Enable backup cache (Włącz pamięć podręczną kopii zapasowej).
 • W polu Location (Lokalizacja) podaj ścieżkę do folderu na chronionym komputerze, w którym muszą być przechowywane pliki kopii zapasowej pamięci podręcznej.
 • W polu Maximum size (Maksymalny rozmiar) określ rozmiar pamięci podręcznej kopii zapasowej.

Podczas definiowania rozmiaru pamięci podręcznej kopii zapasowych należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Każdy pełny plik kopii zapasowej może zajmować około 50% rozmiaru danych kopii zapasowej.
 • Każdy przyrostowy plik kopii zapasowej może zajmować około 10% rozmiaru danych kopii zapasowej.

Do tworzenia kopii zapasowej pamięci podręcznej można użyć dedykowanego przenośnego urządzenia pamięci masowej, na przykład klucza USB lub karty SD. W takim przypadku zapasowa pamięć podręczna nie zajmie miejsca na dysku lokalnym komputera.

12.  Schedule (harmonogram):

określ harmonogram, zgodnie z którym należy wykonać kopię zapasową.

 • Zaznacz pole wyboru Daily at (Codziennie o godz.) i użyj pól po prawej stronie, aby określić godzinę i dni rozpoczęcia zadania tworzenia kopii zapasowej:

Every day (Codziennie) - wybierz tę opcję, aby codziennie rozpocząć zadanie o określonej godzinie.

On week-days (W dni powszednie) - wybierz tę opcję, aby rozpocząć pracę o określonej godzinie w dni powszednie.

On these days (W te dni) - wybierz tę opcję, aby rozpocząć zadanie o określonej godzinie w wybrane dni.

Możesz pozostawić pole wyboru Daily at puste, aby skonfigurować zadanie tworzenia kopii zapasowej bez harmonogramu dziennego. W takim przypadku będziesz mógł użyć skonfigurowanego zadania tworzenia kopii zapasowej, aby automatycznie wykonać kopię zapasową przy określonych zdarzeniach. Skonfigurowanego zadania kopii zapasowej można także użyć do tworzenia przyrostowych i autonomicznych pełnych kopii zapasowych ad-hoc.

 • Wybierz działanie, które agent Veeam musi wykonać w przypadku, gdy komputer zostanie wyłączony w momencie, gdy zaplanowane zadanie tworzenia kopii zapasowej musi się rozpocząć:

Backup once powered on (Utwórz kopię zapasową po włączeniu)   - wybierz tę opcję, jeśli agent kopii zapasowej Veeam musi uruchomić zaplanowane zadanie tworzenia kopii zapasowej po włączeniu komputera.

Skip backup (Pomiń tworzenie kopii zapasowej) - wybierz tę opcję, jeśli agent Veeam nie ma uruchamiać zaplanowanego zadania tworzenia kopii zapasowej, gdy komputer jest włączony. Agent kopii zapasowej Veeam wykona kopię zapasową w następnym zaplanowanym czasie.

 • Jeśli agent kopii zapasowej Veeam musi wykonać akcję finalizującą po pomyślnym zakończeniu zadania tworzenia kopii zapasowej, wybierz odpowiednią akcję:

Keep running (Kontynuuj) - wybierz tę opcję, jeśli komputer musi nadal działać.

Sleep  (Uśpienie) - wybierz tę opcję, jeśli agent kopii zapasowej Veeam musi przełączyć komputer w tryb gotowości.

Shutdown  (Zamknij) - wybierz tę opcję, jeśli agent kopii zapasowej Veeam musi zamknąć komputer.

Hibernacja - wybierz tę opcję, jeśli agent kopii zapasowej Veeam musi przełączyć komputer w tryb hibernacji. Ta opcja jest dostępna, jeśli tryb hibernacji jest włączony na komputerze.

Agent kopii zapasowej Veeam stosuje to ustawienie tylko do zaplanowanych kopii zapasowych. Jeśli ręcznie uruchomisz samodzielną pełną kopię zapasową lub przyrostową kopię zapasową, agent kopii zapasowej Veeam zignoruje to ustawienie, a komputer nie zostanie zamknięty ani przejdzie w tryb gotowości po zakończeniu zadania tworzenia kopii zapasowej.

 • W obszarze At the following events (Przy następujących zdarzeniach): określ ustawienia zdarzeń, które powodują uruchomienie zadania kopii zapasowej:

Lock (Zablokuj): włącz jeśli zaplanowane zadanie tworzenia kopii zapasowej musi nastąpić, gdy użytkownik zablokuje komputer.

Log off (Wyloguj):  włącz jeśli zaplanowane zadanie tworzenia kopii zapasowej musi się rozpocząć, gdy użytkownik pracujący na komputerze wykonuje operację wylogowania.

When backup target is connected (Po podłączeniu miejsca docelowego kopii zapasowej):  włącz jeśli zaplanowane zadanie tworzenia kopii zapasowej musi się rozpocząć, gdy magazyn kopii zapasowej stanie się dostępny (na przykład, gdy komputer łączy się z siecią lokalną i docelowy folder współdzielony jest dostępny).

13.  Podsumowanie i zapisanie polityki backupu.

Polecamy:

 • Jak odzyskać plik lub folder z kopii zapasowej w portalu Veeam Service Provider Console.

    Pliki i foldery mogą zostać odzyskane do ich pierwotnej lokalizacji lub pobrane na dysk komputera.   Aby przywrócić pliki i foldery z kopii zapasowej, wykonaj następujące czynności: 1....

  Czytaj więcej
 • Instalacja programu Veeam Agent for Microsoft Windows

  Aby zainstalować Backup Agenta, trzeba się zalogować do https://vac.ergonet.pl  jako portal administrator portal operator   Po zalogowaniu:   1.  Wejdź do: Discovery 2.  Otwórz kartę...

  Czytaj więcej
 • Jak odzyskać plik z backupu Veeam Agent for Microsoft Windows

  Jeśli przypadkowo usuniesz pliki lub pliki zostaną uszkodzone, możesz przywrócić je z kopii zapasowej.W przypadku przywracania na poziomie plików (File Level) można używać kopii zapasowych...

  Czytaj więcej

Masz pytania ?