Polityka prywatności Ergonet.pl

Postanowienia ogólne

Administratorem Danych osobowych Klientów/ Użytkowników jest Ergonet.pl sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (zwana dalej Ergonet.pl), adres ul. Stalowa 35, 91-859 Łódź, REGON: 101507169, KRS: 0000440342, (XX wydział Gospodarczy KRS).

W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i przechowuje dane osobowe właścicieli oraz przedstawicieli firm, z którymi współpracuje lub zamierza współpracować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@ergonet.pl lub drogą tradycyjną - pisemną na adres korespondencyjny:
Ergonet
ul. Stalowa 35
91-859 Łódź

Zamawianie usług i produktów

Ergonet oferuje swoje usługi i produkty wyłącznie Klientom firmowym i instytucjonalnym. Ich zamawianie odbywa się poprzez szyfrowany formularz. Wraz z jego wypełnieniem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach kontaktowych, związanych z zawarciem umowy oraz w celach marketingowych i handlowych. Brak wyrażenia zgody na cele marketingowe i handlowe nie wpływa na realizację zawartych i trwających umów, ale uniemożliwia informowanie Klientów o zmianach w ofercie, np. wdrożeniach podnoszących wygodę i bezpieczeństwo w Sieci.

Ergonet.pl wystawia Klientom i Użytkownikom faktury elektroniczne. Należności za zamówione usługi i produkty są regulowane tylko przelewem bankowym.

Na specjalne życzenie Klientów faktury za usługi i produkty mogą być przesyłane pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny podany w formularzu zamówień.

Dane osobowe, ich przetwarzanie i korespondencja

Ergonet.pl przetwarzają dane osobowe reprezentantów swoich Klientów firmowych lub instytucjonalnych zgodnie z obowiązującym prawem, tj. chroni je i zachowuje w pełnej poufności. Używa ich do: - przygotowania ofert, - realizacji umów, - wystawiania faktur oraz - celów informacyjnych - i marketingowych.

Informacje kluczowe, dotyczące zmian w obsłudze, zakresie świadczonych usług, cen oraz modyfikacji w polityce prywatności przesyłane są do Klientów Ergonet pocztą elektroniczną.

Informacje handlowe przekazywane są drogą mailową lub telefoniczną tylko Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W celu wysłania zapytania handlowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a w sytuacji braku wyrażenia zgody, nie jest możliwy kontakt z Klientem, jak również przesłanie mu oferty handlowej i marketingowej.

Klient/ Użytkownik w każdej chwili może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub ograniczyć ją do innych niż marketingowe celów. Taką informację wystarczy przesłać mailowo info@ergonet.pl. Informujemy, że brak takiej zgody nie wpływa na realizację umów. Uniemożliwia informowanie Klientów o zmianach w ofercie, np. wdrożeniach podnoszących wygodę i bezpieczeństwo w Sieci.

Ergonet.pl przetwarza wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług, umów, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Ergonet.pl ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Dane osobowe Klientów/Użytkowników przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Ergonet.pl, z którymi Ergonet.pl ściśle współpracuje na podstawie stosownych umów i upoważnień.

Zarówno pracownicy Ergonet.pl, jak również osoby współpracujące są przeszkolone w zakresie przetwarzania i zachowania poufności danych osobowych i adresowych Klientów/Użytkowników. Bezpieczeństwo danych jest zapewnione przez procedury wewnętrzne (np. role-based access), stosowanie i ciągłe ulepszanie zabezpieczeń technicznych (np. zaawansowane rozwiązania antyspamowe z dostępem do logów poczty przychodzącej i wychodzącej) oraz szkolenia personelu. Kontrahenci Ergonetu (np. kancelarie prawne i biuro rachunkowe, dostawcy IT) są związani stosownymi umowami powierzenia, a ich pracownicy i firmy działają zgodnie z etyką zawodową oraz regulacjami prawnymi i regulacjami wewnętrznymi.

Aktualizacja danych

nformacje na temat zmiany danych osobowych i danych dotyczących firmy, które są niezbędne w celu realizacji umów, Klient/Użytkownik dostarcza do Ergonet.pl wyłącznie w formie papierowej, w tym również w formie pisemnej: listem poleconym, z odręcznym podpisem pod oświadczeniem na adres: Ergonet.pl sp. z o. o. ul. Stalowa 35, 91-859 Łódź. Zmiany danych Klienta wymagają sporządzenia przez Ergonet.pl aneksu do umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Klient/Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Klient/Użytkownik będący osobą, której dane dotyczą, korzysta z następujących praw:

a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

b) prawo uzyskania kopii danych

c) prawo do sprostowania danych

d) prawo do usunięcia danych

e) prawo do ograniczenia przetwarzania

f) prawo do przenoszenia danych

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

h) prawo wycofania zgody

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej Klient/Użytkownik może kontaktować się Ergonet.pl poprzez przesłanie pisemnej informacji na adres korespondencyjny.

Czas przetwarzania danych osobowych

Ergonet.pl przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Klienta usługi co przedstawia się następująco:

a) przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Ergonet.pl odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

b) przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej odwołania

c) przetwarzania danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do czasu zakończenia/rozwiązania umowy.

Ergonet.pl ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.

Ergonet.pl nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Ergonet.pl nie będzie przekazywać, udostępniać ani sprzedawać danych osobowych Klientów/Użytkowników innym podmiotom, jednakże przekazanie danych osobowych może się odbyć w sytuacji, gdy Ergonet.pl wiąże umowa z innym podmiotem, któremu dane są przekazywane w celu realizacji wymaganych prawem i zawartymi umowami obowiązków, w szczególności wynikających z realizacji umów na świadczone przez Ergonet usług.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Cookies

Witryna Ergonet.pl wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celach statystycznych oraz identyfikujących komputer osoby korzystającej z serwisu w celu prawidłowego udostępnienia formularzy zgłoszeniowych. Pliki cookies nie pobierają danych osobowych ani innych informacji poufnych użytkownika.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony Ergonet.pl oraz do administracji serwerem własnym.

Zmiany

Ergonet.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zasad polityki prywatności. W przypadku ich dokonania na tej stronie wprowadzimy aktualne informacje, a naszych Klientów powiadomimy o tym fakcie mailem.

Polityka prywatności Ergomedia

Postanowienia ogólne

Administratorem Danych osobowych Klientów/ Użytkowników jest Ergomedia Mariola Skowrońska z siedzibą w Łodzi (zwana dalej Ergomedia), adres ul. Stalowa 35, 91-859 Łódź, REGON:472037530, NIP: 9471018843

W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i przechowuje dane osobowe właścicieli oraz przedstawicieli firm, z którymi współpracuje lub zamierza współpracować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@ergonet.pl lub drogą tradycyjną - pisemną na adres korespondencyjny:
Ergonet
ul. Stalowa 35
91-859 Łódź

Zamawianie usług i produktów

Ergomedia oferuje swoje usługi i produkty wyłącznie Klientom firmowym i instytucjonalnym. Ich zamawianie odbywa się poprzez szyfrowany formularz. Wraz z jego wypełnieniem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach kontaktowych, związanych z zawarciem umowy oraz w celach marketingowych i handlowych. Brak wyrażenia zgody na cele marketingowe i handlowe nie wpływa na realizację zawartych i trwających umów, ale uniemożliwia informowanie Klientów o zmianach w ofercie, np. wdrożeniach podnoszących wygodę i bezpieczeństwo w Sieci.

Ergomedia wystawia Klientom i Użytkownikom faktury elektroniczne. Należności za zamówione usługi i produkty są regulowane tylko przelewem bankowym.

Na specjalne życzenie Klientów faktury za usługi i produkty mogą być przesyłane pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny podany w formularzu zamówień.

Dane osobowe, ich przetwarzanie i korespondencja

Ergomedia przetwarzają dane osobowe reprezentantów swoich Klientów firmowych lub instytucjonalnych zgodnie z obowiązującym prawem, tj. chroni je i zachowuje w pełnej poufności. Używa ich do: - przygotowania ofert, - realizacji umów, - wystawiania faktur oraz - celów informacyjnych - i marketingowych.

Informacje kluczowe, dotyczące zmian w obsłudze, zakresie świadczonych usług, cen oraz modyfikacji w polityce prywatności przesyłane są do Klientów Ergomedia pocztą elektroniczną.

Informacje handlowe przekazywane są drogą mailową lub telefoniczną tylko Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W celu wysłania zapytania handlowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a w sytuacji braku wyrażenia zgody, nie jest możliwy kontakt z Klientem, jak również przesłanie mu oferty handlowej i marketingowej.

Klient/ Użytkownik w każdej chwili może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub ograniczyć ją do innych niż marketingowe celów. Taką informację wystarczy przesłać mailowo info@ergomedia.pl. Informujemy, że brak takiej zgody nie wpływa na realizację umów. Uniemożliwia informowanie Klientów o zmianach w ofercie, np. wdrożeniach podnoszących wygodę i bezpieczeństwo w Sieci.

Ergomedia przetwarza wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług, umów, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Ergomedia ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Dane osobowe Klientów/Użytkowników przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Ergomedia, z którymi Ergomedia ściśle współpracuje na podstawie stosownych umów i upoważnień.

Zarówno pracownicy Ergomedia, jak również osoby współpracujące są przeszkolone w zakresie przetwarzania i zachowania poufności danych osobowych i adresowych Klientów/Użytkowników. Bezpieczeństwo danych jest zapewnione przez procedury wewnętrzne (np. role-based access), stosowanie i ciągłe ulepszanie zabezpieczeń technicznych (np. zaawansowane rozwiązania antyspamowe z dostępem do logów poczty przychodzącej i wychodzącej) oraz szkolenia personelu. Kontrahenci Ergomedia (np. kancelarie prawne i biuro rachunkowe, dostawcy IT) są związani stosownymi umowami powierzenia, a ich pracownicy i firmy działają zgodnie z etyką zawodową oraz regulacjami prawnymi i regulacjami wewnętrznymi.

Aktualizacja danych

nformacje na temat zmiany danych osobowych i danych dotyczących firmy, które są niezbędne w celu realizacji umów, Klient/Użytkownik dostarcza do Ergomedia wyłącznie w formie papierowej, w tym również w formie pisemnej: listem poleconym, z odręcznym podpisem pod oświadczeniem na adres: Ergomedia Mariola Skowrońska ul. Stalowa 35, 91-859 Łódź. Zmiany danych Klienta wymagają sporządzenia przez Ergomedia aneksu do umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Klient/Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Klient/Użytkownik będący osobą, której dane dotyczą, korzysta z następujących praw:

a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

b) prawo uzyskania kopii danych

c) prawo do sprostowania danych

d) prawo do usunięcia danych

e) prawo do ograniczenia przetwarzania

f) prawo do przenoszenia danych

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

h) prawo wycofania zgody

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej Klient/Użytkownik może kontaktować się Ergonet.pl poprzez przesłanie pisemnej informacji na adres korespondencyjny.

Czas przetwarzania danych osobowych

Ergomedia przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Klienta usługi co przedstawia się następująco:

a) przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Ergomedia odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

b) przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej odwołania

c) przetwarzania danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do czasu zakończenia/rozwiązania umowy.

Ergomedia ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.

Ergonet.pl nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Ergomedia nie będzie przekazywać, udostępniać ani sprzedawać danych osobowych Klientów/Użytkowników innym podmiotom, jednakże przekazanie danych osobowych może się odbyć w sytuacji, gdy Ergonet.pl wiąże umowa z innym podmiotem, któremu dane są przekazywane w celu realizacji wymaganych prawem i zawartymi umowami obowiązków, w szczególności wynikających z realizacji umów na świadczone przez Ergonet usług.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Cookies

Adres www.ergomedia.pl przekierowuje do witryny Ergonet.pl, która wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celach statystycznych oraz identyfikujących komputer osoby korzystającej z serwisu, by prawidłowo udostępniać formularze zgłoszeniowe. Pliki cookies nie pobierają danych osobowych ani innych informacji poufnych użytkownika.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony Ergonet.pl oraz do administracji serwerem własnym.

Zmiany

Ergomedia zastrzega sobie prawo do zmiany zasad polityki prywatności. W przypadku ich dokonania na tej stronie wprowadzimy aktualne informacje, a naszych Klientów powiadomimy o tym fakcie mailem.

Masz pytania ?